Portfolio update

Long Term Holdings:

BE @ 20.13
TSLA @ 291.03
F @        10.93
KSHB @ 4.57
TENB @ 29.99
DAVA @ 25

Trades:

BLFS @ 17.44
NVDA @ 244.80
HUYA @ 32.83
GOGO @  3.66
SQ        @ 67.69
Z          @ 57.62
PAYC   @ 106.93
AMTD  @ 60.75
GSKY   @ 18.55
IIIV       @ 16.24

Comments