Portfolio & Trades

Portfolio
***BE***SONO***ARLO***TSLA***PAGS***DAVA***
TENB***KSHB***F

Trades:
NGD   @ 1.23
GOGO @ 3.66
Z @          57.62
CGC @    26.46
AMTD @ 58.76
FEYE   @ 15.40
FND     @ 38.86
GSKY  @ 17.85
IIIV      @ 15.71


Comments